tsitsa-2014

Owethu Sotsu. 15 year old boy from Mkhohlombeni village.